Ośrodek Szkoleniowy HELIOS
Placówka Kształcenia Ustawicznego

Placówka Kształcenia Ustawicznego

Bez b@rier, bez granic
– szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących
z województwa śląskiego

 

Zapraszamy na szkolenia komputerowego ICT dla  Uczestników/Uczestniczek, zgodnie
z ramami kwalifikacji DIGCOMP, przygotowujących do egzaminu (ECDL, ECCC
lub równoważnego) potwierdzającego ogólne kwalifikacje w zakresie ICT w ramach projektu
„Bez b@rier, bez granic – szkolenia językowe i komputerowe dla osób pracujących
z województwa śląskiego”

 1. Zakres szkoleń (moduły) oraz poziom zaawansowania dostosowane
  będą do potrzeb Uczestników/ Uczestniczek biorących udział w projekcie.
 2. W ramach Projektu zakłada się realizację szkoleń ICT prowadzących do uzyskania
  kompetencji informatycznych zgodnie ze standardem DIGCOMP,
  zakończonych egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu (ECCC lub ECDL).
 3. Szkolenia będą obejmowały od 16 do 128 godzin na grupę, w zależności
  od indywidualnych potrzeb uczestników, w tym następujące zagadnienia
  skoncentrowane na zagadnieniach ogólnych (dotyczących użytkowania komputera
  i wykorzystania internetu w codziennej aktywności zawodowej i osobistej), realizowane będą w modułach:

  • INFORMACJA (16 godz. na grupę), realizowane na poziomie A i/lub B i/lub C, i/lub
  • KOMUNIKACJA (16 godz. na grupę), realizowane na poziomie A i/lub B i/lub C, i/lub
  • TWORZENIE TREŚCI (16 do 64 godz. na grupę), w tym:
   – MS Word, i/lub
   – MS Excel, i/lub
   – MS Power Point, realizowane na poziomie A i/lub B i/lub C, i/lub
 • BEZPIECZEŃSTWO (16 godz. na grupę), realizowane na poziomie A i/lub B i/lub C
 • ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW (16 godz. na gr.), realizowane A i/lub B i/lub C.
 1. Uczestnicy/Uczestniczki projektu mogą wziąć udział w szkoleniu obejmującym
  wszystkie moduły lub tylko w wybranych modułach lub ich częściach w przypadku modułu Tworzenie treści.
 2. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:
 • mają 25 lat i więcej;
 • zamieszkują lub pracują na terenie województwa śląskiego
  (pracownik w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy;
 • należą do jednej z grup defaworyzowanych:

–  osoby powyżej 50 roku życia;

–  kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związane
z urodzeniem i wychowaniem dziecka);

–  osoby o niskich kwalifikacjach; (osoba posiadająca wykształcenie na poziomie
do ISCED 3 włącznie (ponadgimnazjalne).

– osoby niepełnosprawne; (osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także
osoba  z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ust. z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 546 z późn. zm.).

–  osoby mieszkające na terenach wiejskich (Tereny wiejskie w rozumieniu kryterium
to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta
do 25 tys. mieszkańców)

 1. Mając na uwadze wskaźniki, preferujemy osoby 50+ i z niskimi kwalifikacjami.
 2. Szkolenia realizowane będą w grupach średnio 8-osobowych.
 3. Każde szkolenie obejmować będzie dla jednej grupy szkoleniowej od 16 do 128 godzin zajęć
  (każda godzina rozumiana jest jako 45 min. zajęć).
 4. Szkolenia realizowane będą w dni robocze (od poniedziałku do piątku, w godzinach
  przed- i popołudniowych), w zależności od preferencji Uczestników/ Uczestniczek projektu.

 

Zapraszamy zainteresowane osoby.
Kursy rozpoczniemy niezwłocznie po zebraniu grupy.

biuro@helios.edu.pl
tel: 32/426-0-97
532-532-426