Studia jednolite magisterskie
oraz studia I i II stopnia

˂ ˂ ˂

 

Zapraszamy na Studia I stopnia  realizowane
w Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu – Filia w Rybniku

Zajęcia i egzaminy odbywają się w naszym Ośrodku w Rybniku, ul. Wysoka 25
(wejście od strony Placu Teatralnego)

            

Rok akademicki 2019/2020
STUDIA MAGISTERSKIE
 
PSYCHOLOGIA
– studia jednolite magisterskie
Tryb: online

Czas trwania: 5 lat
Tytuł po zakończeniu nauki: magister
Podstawowym celem kształcenia studentów na kierunku Psychologia jest organizacja wiedzy
i umiejętności w zakresie rozpoznawania, analizowania i nazywania zjawisk psychologicznych oraz planowania, organizowania, realizacji i oceny skutków różnych form pomocy psychologicznej w zakresie rozwiązywania problemów psychologicznych o charakterze jednostkowym
i społecznym.Studia na kierunku Psychologia sprzyjają rozwojowi osobistemu studenta oraz przygotowują go przede wszystkim do praktycznego wykonywania zawodu psychologa. Zajęcia obligatoryjne obejmują podstawowe działy psychologii, a zajęcia fakultatywne pozwalają na rozwijanie indywidualnych zainteresowań. Studenci kończący jednolite studia magisterskie dysponują szeroką wiedzą z psychologii ogólnej, pogłębioną
o wybrany obszar psychologii, np. społecznej, ekonomicznej, biznesowej, wychowawczej, klinicznej dziecka, rodziny, człowieka dorosłego.
Absolwenci kierunku otrzymują tytuł zawodowy magistra psychologii.
­
W ramach prowadzonych studiów proponujemy trzy specjalności:
PSYCHOLOGIA SPOŁECZNO-WYCHOWAWCZA
PSYCHOLOGIA KLINICZNA
PSYCHOLOGIA BIZNESU
Wymagane dokumenty

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm) na płycie CD
 • dowód osobisty do wglądu

CZESNE NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE:

Stacjonarne 2700 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • II rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • III rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • IV rok 12 rat w wysokości 450 zł
 • V rok 6 rat w wysokości 450 zł i 4 raty w wysokości 675 zł

Niestacjonarne 2400 zł / semestr

 • I rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • II rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • III rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • IV rok 12 rat w wysokości 400 zł
 • V rok 6 rat w wysokości 400 zł i 4 raty w wysokości 600 zł

 _____________________________________________________________________________

STUDIA I STOPNIA

PEDAGOGIKA
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata
Uzyskany tytuł: licencjat

INFORMACJE OGÓLNE:

Studia pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika skierowane są do wszystkich osób, które chciałyby zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz uzyskać kwalifikacje niezbędne do wykonywania szeroko pojętego zawodu Pedagoga zarówno w Polsce, jak i w większości państw Unii Europejskiej.
Program studiów na kierunku Pedagogika przygotowuje do wykonywania zadań pedagoga w różnych środowiskach pracy i obejmuje:

 • dwa moduły obowiązkowe, rozwijające ogólną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne w pracy każdego pedagoga, realizowane w całym toku kształcenia,
 • cztery moduły specjalnościowe, spośród których student dokonuje wyboru jednego modułu po pierwszym roku kształcenia, który tworzy indywidualną ścieżkę kształcenia – program w ramach specjalności realizowany jest od trzeciego do szóstego semestru.

W wyniku zrealizowania programu kształcenia Absolwent posiada podstawową wiedzę o ideałach, normach i powinnościach pedagoga, jest gotowy do planowania, organizowania i realizowania praktyk społecznych związanych z edukacją i szeroko pojętym wychowaniem. Potrafi kreatywnie działać na rzecz rozwoju człowieka w różnych fazach życia oraz spełniania funkcji konkretnych instytucji oświatowych i opiekuńczych, zgodnie z wybraną specjalnością. Jest gotów do prowadzenia prostej analizy procesów i systemów edukacyjnych oraz ich kulturowych, społecznych, politycznych, historycznych i ekonomicznych kontekstów.

ATUTY KIERUNKU

NOWOCZESNY PROGRAM
Studia realizowane są z użyciem nowoczesnych form kształcenia: warsztaty, projekty, e-learning.

PRAKTYKA
Studenci mają szansę zdobycia doświadczenia zawodowego i odbycia praktyk w instytucjach współpracujących z Uczelnią: szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawcze, fundacje, zakłady karne.

WYJĄTKOWE SPECJALNOŚCI
Proponowane specjalności oraz program kształcenia jest dostosowany do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

ROZWÓJ NAUKOWY
Możliwość aktywnej działalności w Kole Naukowym Młodych Pedagogów. Udział w projektach badawczo-naukowych, jak również w seminariach, konferencjach, sympozjach.

STYPENDIA ZAGRANICZNE
Bogaty program stypendialny, w tym możliwość odbycia praktyk i staży za granicą w ramach programu Erasmus +.

Terminarz rozpoczęcia i realizacji studiów: 

1 października 2019 r.

 


SPECJALNOŚCI:

ASYSTENT OSOBY STARSZEJ Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI
COACHING
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z ELEMENTAMI SOCJOTERAPII

Wymagane dokumenty

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm) na płycie CD
 • dowód osobisty do wglądu

__________________________________________________________________________

STUDIA II STOPNIA

PEDAGOGIKA (w przygotowaniu)
Tryb: stacjonarne i niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata
Uzyskany tytuł: mgr

Wymagane dokumenty

 • oryginał/odpis świadectwa dojrzałości
 • oryginał/odpis świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • 4 jednakowe fotografie legitymacyjne (o wymiarach 35/45mm)
 • dowód osobisty do wglądu