Studia
podyplomowe

˂ ˂ ˂

Zapraszamy na Studia Podyplomowe realizowane w Rybniku,
przez Wyższą Szkołę Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Zajęcia i egzaminy odbywają się na terenie Rybnika.
Adres siedziby Ośrodka HELIOS:
44-200 Rybnik, ul. Wysoka 25
(wejście od strony Placu Teatralnego)

 

WSBiNoZ 2018/2019 studia podyplomowe – być może ostatnie w takim kształcie

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA
PEDAGOGIKA LECZNICZA - NOWOŚĆ
PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA
WCZESNE I CAŁOŻYCIOWE WSPOMAGANIE ROZWOJU I EDUKACJI ORAZ REWALIDACJA UCZNIÓW Z AUTYZMEM LUB/I ZESPOŁEM ASPERGERA
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
BIBLIOTEKOZNAWSTWO I INFORMACJA NAUKOWA
BIOLOGIA
DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA
DORADZTWO ZAWODOWE
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
GEOGRAFIA
GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENASACYJNA
FIZYKA
HISTORIA
LOGOPEDIA
MATEMATYKA
NAUCZANIE INFORMATYKI W SZKOLE
NAUCZANIE MUZYKI W SZKOLE
NAUCZANIE PLASTYKI W SZKOLE
NAUCZANIE PRZYRODY
NAUCZANIE TECHNIKI W SZKOLE
OLIGOFRENOPEDAGOGIKA - EDUKACJA, REHABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA
SOCJOTERAPIA
SURDOPEDAGOGIKA - EDUKACJA, REHABILITACJA I REWALIDACJA OSÓB NIEDOSŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH
WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE I EDUKACJA EUROPEJSKA
WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNĄ
ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie ze wzorem
ministerialnym, Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, zaliczenia praktyki, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Kontakt: Koordynator ds. szkoleń i studiów podyplomowych:
32/426-00-97, 532-532-426
studia@helios.edu.pl

Zajęcia odbywać będą się w naszym Ośrodku w Rybniku, ul. Wysoka 25 (naprzeciw Teatru)

https://www.facebook.com/heliosrybnik
http://www.medyk.edu.pl/kategorie/studia-podyplomowe